انتخاب خوب گیلاس

انتخاب خوب گیلاس

نهال گیلاس تکدانه مشهد بومی ایران است که پایهی آن آلبالوی تلخ میباشد. برداشت نهال گیلاس تکدانه قرمز؛ ممکن است در هر منطقه متناسب با شرایط اقلیمی متفاوت باشد اما غالبا تیر ماه زمان برداشت این رق

read more